Европейската комисия представя доклад за безвизовото пътуване от Западните Балкани

изтеглен файлЕвропейската Комисия публикува петата си оценка във връзка с функционирането на режима на безвизово пътуване с Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Петият доклад в периода след либерализирането на визовия режим за страните от Западните Балкани показва, че са необходими повече мерки за поддържане на целостта на режима на безвизово пътуване и за да се отговори на евентуални злоупотреби със системата на ЕС в областта на убежището.

 

Основни констатации

Злоупотребата с правото на убежище от страна на граждани на държави с безвизов режим от Западните Балкани остава сериозен повод за опасения.

Броят на молбите за предоставяне на убежище, подадени в ЕС и в асоциираните към Шенген държави от граждани на петте страни от Западните Балкани, към които се прилага безвизов режим на пътуване, бележи постоянен ръст след либерализирането на визовия режим, като през 2013 г. е достигнат рекордният брой от 53 705 молби. Данните за първите девет месеца на 2014 г. сочат увеличение с 40 % спрямо същия период на 2013 г.

Същевременно процентът на признатите молби за убежище в ЕС и в асоциираните към Шенген държави е продължил да намалява за всички граждани на държави от Западните Балкани, към които се прилага безвизов режим на пътуване, което показва, че по-голямата част от молбите са продължили да бъдат очевидно неоснователни. Процентът на признатите молби е бил 3,7 % за черногорските граждани, 2,7 % за сръбските граждани и 1 % за гражданите на бившата югославска република Македония. Същевременно през 2013 г. 8,1 % от албанските кандидати за убежище и 5,9 % от кандидатствалите граждани на Босна и Херцеговина са получили международна закрила в страни от ЕС и асоциирани към Шенген държави.

Сръбските граждани са останали най-голямата група граждани на страни от Западните Балкани, търсещи убежище в ЕС и асоциирани към Шенген държави (42 % през 2013 г.), следвани от гражданите на бившата югославска република Македония и Албания (по 21 %), гражданите на Босна и Херцеговина (14 %) и гражданите на Черна гора (2 %).

Германия остава на първо място по брой на получените молби за убежище от граждани на страни от Западните Балкани с безвизов режим на пътуване (от 12 % през 2009 г. до 75 % през първите девет месеца на 2014 г.).

Основни препоръки

Всяка държава от Западните Балкани, към която се прилага безвизов режим на пътуване, трябва да може да демонстрира устойчива тенденция към намаляване на броя на неоснователните молби за убежище, подадени в страни от ЕС.

Комисията препоръчва всяка страна от Западните Балкани, към която се прилага безвизов режим на пътуване, да предприеме решителни действия в отговор на факторите, които подтикват към незаконна миграция в ЕС:

·    да се увеличи целенасочената помощ за малцинствата, особено тези от ромски произход;

  • да се засили оперативното сътрудничество и информационният обмен относно управлението на границите, миграцията, убежището и обратното приемане със страните от ЕС, Комисията и Frontex (Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз), Европол и EASO (Европейската служба за подкрепа в областта на убежището);
  • да се разследват лицата, подпомагащи незаконната миграция, и да бъдат подложени на съдебно преследване лицата, които позволяват злоупотребата с режима за безвизово пътуване;
  • да се засили граничният контрол при стриктно спазване на основните права на гражданите;
  • да се засилят целевите информационни кампании, чиято цел е да се обяснят по-подробно на гражданите техните права и задължения във връзка с безвизовото пътуване.

Комисията препоръчва също така на най-силно засегнатите страни от ЕС и на асоциираните към Шенген държави да предприемат действия във връзка спритегателните фактори за незаконна миграция. Те следва да обмислят следните мерки:

  • оптимизиране на процедурите за убежище за гражданите на петте държави от Западните Балкани, към които се прилага безвизов режим на пътуване, чрез използване на повече служители за оценяване на молбите за убежище в най-натоварените периоди или чрез създаване на ускорена процедура, която дава възможност за бърза обработка на молбите в най-натоварените моменти или за гражданите на определени държави;
  • по-предпазливо и избирателно използване на паричните помощи, като например джобните пари и финансовата помощ за връщане, с цел намаляване на финансовите стимули за злоупотреба с правото на убежище;
  • организиране на посещения на високо равнище в засегнатите страни и наинформационни кампании съвместно с местни НПО и общини;
  • засилване на оперативното сътрудничество и обмена на информация с органите в засегнатите държави, включително като се използват служители за връзка.

Контекст

Бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия се присъединиха към режима на ЕС за безвизово пътуване през декември 2009 г. (IP/09/1852), а Албания и Босна и Херцеговина — през ноември 2010 г. (MEMO/10/548).

В резултат от либерализирането на визовия режим в някои страни от ЕС се увеличи броят на неоснователните молби за убежище, подавани от граждани на освободените от визови изисквания страни от Западните Балкани. За да се избегне рискът от злоупотреба с режима за безвизово пътуване, Комисията създаде механизъм за контрол на изпълнението на мерките, предприети от страните от Западните Балкани.

Целта на докладите в периода след либерализирането на визовия режим е да се гарантира устойчивото изпълнение на ангажиментите, поети от страните от Западните Балкани преди премахването на визовите изисквания. Настоящият доклад е петият от този род от 2011 г. насам.

Докладите се изготвят въз основа на посещения на място на представители на Комисията и експерти от страните членки, които проверяват напредъка и качеството на реформите във връзка с режима за безвизово пътуване. Тези документи се основават също така на доклади от всяка страна от Западните Балкани относно стъпките, предприети в отговор на незаконната миграция, както и на анализи на Frontex, Европол и EASO (Европейската служба за подкрепа в областта на убежището) относно най-новите тенденции в граничния контрол, незаконната миграция и предоставянето на убежище.

Освен редовните доклади в периода след либерализирането на визовия режим, ЕС въведе и общ механизъм, който позволява — в изключителни случаи — отново да бъдат въведени временно визови изисквания за гражданите на страни извън ЕС, които се ползват от отмяна на визовия режим (MEMO/13/784).

Този механизъм не е насочен към конкретна страна или регион извън ЕС, а се прилага еднакво към всички страни, които се ползват или ще се ползват от безвизово пътуване в ЕС. Поради това той се прилага и към страните от Западните Балкани.

Досега нито една държава от ЕС не е поискала да бъде задействан този механизъм за суспендиране в областта на визовия режим.

Последни новости

През последните месеци се наблюдава значително увеличаване на незаконната миграция от Косово през Сърбия към няколко държави от Съюза. В момента Комисията води с Косово диалог за либерализиране на визовия режим. Тя ще продължи да работи с правителството на страната, за да се противодейства на факторите, които подтикват към миграция.

Вашият коментар