Държавен вестник бр.16 от 27.02.2015 г.

Държавен вестник, брой 16 от 27.02.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. , на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. , и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 16 за освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 28 януари 2015 г.
УКАЗ № 17 за освобождаване на бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командващ на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „генералмайор“, считано от 30 юни 2015 г.
УКАЗ № 18 за освобождаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 21 февруари 2015 г.
УКАЗ № 19 за освобождаване на бригаден генерал Златко Тонев Златев от длъжността командир на 24-та авиационна база, назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите, удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 21 феврури 2015 г. , и назначаването му за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на Съвместното командване на силите за времето от 21 февруари до 29 юни 2015 г. включително.
УКАЗ № 20 за освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров от длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 4 март 2015 г.
УКАЗ № 21 за назначаване на полковник Петьо Христов Мирчев на длъжността командир на 24-та авиационна база и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 21 февруари 2015 г.
УКАЗ № 22 за назначаване на капитан I ранг Димитър Василев Йорданов на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „комодор“, считано от 4 март 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 20.02.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 20.02.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
НАРЕДБА за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 на МС от 14.07.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
НАРЕДБА за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 23.02.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
HАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска ра¬бота и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1456-НС от 25.02.2015 г. относно обявяване на Дончо Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Бургас, към Апелативния съд – Бургас, за 2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2015

 

Вашият коментар