Държавен вестник бр. 15 от 24.02.2015 г.

Държавен вестник, брой 15 от 24.02.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно- осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за промени в ръководството на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 10.07.2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ на НС от 10.07.2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-407 от 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
НАРЕДБА № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 14 от 11.09.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на образованието и науката
министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България
НАРЕДБА № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация
НАРЕДБА № 5 от 3.09.1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Министерство на отбраната
министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимо действие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № М-3 от 18.07.2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 12022 от 13.10.2014 г. по административно дело № 6953 от 2013 г.
НАРЕДБА № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-407 на НСИ от 8.12.2014 г. и № ЗЦУ-1597 на НАП от 10.12.2014 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри

 

Вашият коментар