Държавен вестник бр. 10 от 06.02.2015 г.

Държавен вестник, брой 10 от 06.02.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата

Президент на републиката

УКАЗ № 10 за назначаване на Лозан Йорданов Панов за председател на Върховния касационен съд на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 30.01.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 25.06.2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 30.01.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с уврежданияи на организациите за хора с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 02.02.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България
НАРЕДБА за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 02.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Португалската република за сътрудничество в борбата срещу престъпността
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
Наредба № 3 от 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

 

Вашият коментар