Държавен вестник бр. 2 от 09.01.2015 г.

Държавен вестник, брой 2 от 09.01.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453 от 30.12.2014 г. за приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

Министерство на финансите

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ от 08.12.2014 г. между Република България и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и „УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ – в ролята на агент

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-5 от 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
НАРЕДБА № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
НАРЕДБА № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-582 от 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-582 от 19.09.2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напъ

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на финансите

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1735 от 29 декември 2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

УКАЗАНИЯ за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“

Министерство на правосъдието

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния ра¬йон на Окръжния съд – Благоевград, и Админи¬стративния съд – Благоевград, към Апелативния съд – София, за 2015 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд – Габрово, и Административния съд – Габрово, към Апелативния съд – Велико Търново, за 2015 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюс¬тендил, към Апелативния съд – София, за 2015 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Админи¬стративния съд – Перник, към Апелативния съд – София, за 2015 г.

 

Вашият коментар