Резултати от проверката на рискови водни обекти

Prosecutor-logo (1)След наводнението в гр. Мизия, по разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, е извършена проверка на територията на цялата страна по спазване на разпоредбите на Закона за водите и Закона за защита при бедствия и по изпълнение на правомощията на компетентните държавни органи в тази насока. Проверката обхваща периода от 01.01.2014 г. до настоящия момент и е осъществена на два етапа: дейност на басейновите дирекции и дейност на кметовете и областните управители.

 

ри първия етап прокурори от апелативните прокуратури са работили на място в басейновите дирекции. След приключването му данните за рисковите водни обекти са изпратени на съответните окръжни прокуратури, с оглед реализация на втория етап.

На 20.11.2014 г. проверяващият екип от Върховната административна прокуратура е представил на главния прокурор обобщен доклад за проверката на територията на цялата страна. В резултат на работата на прокурорите са изготвени общо 95 предложения /предписания/ до кметове и областни управители за отстраняване на закононарушения и за осъществяване на конкретни дейности за обезопасяване на рискови водни обекти. Образувани са 4 преписки с оглед данни за извършени длъжностни престъпления, както и 17 административнонаказателни производства за нарушения по Закона за водите, като по 13 от тях досега са издадени наказателни постановления. Констатирано е, че все още не са съставени карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, което води до несвоевременна реакция при такава опасност. Като характерни и повтарящи проблеми и слабости навсякъде се отчита неосъществяването на техническа поддръжка  и ремонт на хидротехническите съоръжения, наличието на неизправни или частично изправни язовирни стени, наличието на растителност в леглата на реките и по стените на язовирите, както и изхвърлянето на битови отпадъци там, липсата на финансови ресурси по места за осъществяване на такива дейности и др.

По покана на министър-председателя Бойко Борисов,  главният прокурор е разпоредил прокурори от проверяващия екип от Върховната административна прокуратура да вземат участие в обсъждането на тези проблеми на заседанието на Министерския съвет на 01.12.2014 г. На министър-председателя е изпратен от главния прокурор и техния обобщен доклад за резултатите от проверката на територията на страната.

Вашият коментар