Ново решение на Европейския съд във връзка със затлъстяването

zatlastqvane_globalen_problemС последното си решение Съдът в Люксембург постановява, че Затлъстяването може да бъде „увреждане“ по смисъла на Директивата относно равното третиране в областта на заетостта. Независимо че нито един от общите принципи на правото на Съюза сам по себе си не забранява дискриминацията, основана на затлъстяването, то попада в обхвата на понятието „увреждане“, когато при определени условия е пречка за пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници.

 

Директива на Съюза определя обща рамка за борба с дискриминацията в областта на заетостта и професиите, за да се уточни принципът на равно третиране. По силата на тази директива в областта на заетостта е забранена дискриминацията, която се основава на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Г-н Karsten Kaltoft работи в продължение на петнадесет години като детегледач към общината в Billund (Дания). В това си качество той трябва да се грижи за деца в дома си. На 22 ноември 2010 г. общината прекратява трудовия му договор. Причина за уволнението е наличието на по-малко деца за гледане, но общината не сочи причините, поради които точно г-н Kaltoft е уволнен. През целия срок на действие на трудовия му договор г-н Kaltoft е считан за затлъстял по смисъла на определението на Световната здравна организация (СЗО). Въпреки че затлъстяването на г-н Kaltoft е споменато по време на разговора за уволнението, страните са на различни становища по въпроса за начина, по който този въпрос е разискван. Така общината твърди, че затлъстяването не е сред причините за уволнението на г-н Kaltoft. Тъй като смята, че това уволнение е следствие от неправомерна дискриминация, основана на затлъстяването, Fag og Arbejde (FOA), синдикална организация, действаща от името на г-н Kaltoft, сезира датска юрисдикция с иск за установяване на тази дискриминация и за присъждане на обезщетение за вреди.

В хода на делото съдът в Kolding, Дания (retten i Kolding) иска от Съда на ЕС да уточни дали правото на Съюза съдържа самостоятелна забрана на дискриминацията поради затлъстяване. При условията на евентуалност той пита дали затлъстяването може да бъде увреждане и дали по този начин попада в приложното поле на посочената по-горе директива.

В решението си от днес Съдът първо отбелязва, че общият принцип на недопускане на дискриминация е основно право, което е неразделна част от общите принципи на правото на Съюза. Следователно този принцип е задължителен за държавите членки, когато национално правно положение попада в приложното поле на правото на Съюза.

Във връзка с това Съдът припомня, че в Договорите и във вторичното право на Съюза в областта на заетостта и професиите няма нито една разпоредба, която да забранява дискриминацията поради затлъстяването като такова. По-конкретно в Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите затлъстяването не е посочено като

признак, на който може да се основава дискриминация, и не следва приложното поле на тази директива да се разширява и по отношение на други видове дискриминация, основани на признаци, различни от изчерпателно изброените. Освен това и разпоредбите от Хартата на основните права на Европейския съюз също не следва да се прилагат спрямо такова положение.

В случая Съдът установява, че в преписката няма никакви доказателства, въз основа на които да може да се приеме, че уволнение, за което се твърди, че е поради затлъстяването като такова, попада в приложното поле на правото на Съюза.

Поради това Съдът стига до извода, че в областта на заетостта и професиите правото на Съюза не утвърждава общ принцип на недопускане на дискриминация поради затлъстяването като такова.

Колкото до въпроса дали затлъстяването може да бъде „увреждане“ по смисъла на директивата, Съдът припомня, че нейната цел е да определи обща рамка за борба, що се отнася до заетостта и упражняването на занятие, с проявите на дискриминация, основани на някои от посочените в директивата признаци, сред които е и увреждането.

Понятието „увреждане“ по смисъла на директивата трябва да се разбира в смисъл, че обозначава ограничения, произтичащи от трайни физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници. Съдът подчертава, че това понятие трябва да се разбира в смисъл, че се отнася не само до невъзможност за упражняване на професионална дейност, но също и като затруднение да се упражнява такава дейност. Наистина, задача на директивата прилагането на равното третиране и целта и именно е лицето с увреждане да има достъп до заетост или да може да работи. Освен това би било налице противоречие с целта на директивата, ако причината за увреждането имаше значение за прилагането й.

Съдът отбелязва освен това, че дефинирането на понятието „увреждане“ предхожда определянето и преценката на подходящите мерки за приспособяване на работната среда, които работодателите трябва да предприемат в съответствие с директивата, когато е необходимо в определен случай, за да предоставят възможност на лице с увреждане, да има достъп, да участва или да се издига в професията (освен ако такива мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя). При това положение само обстоятелството, че такива мерки за приспособяване не са били взети по отношение на г-н Kaltoft, не е достатъчно, за да се приеме, че той не би могъл да се счита за лице с увреждане по смисъла на директивата.

Поради това Съдът приема, че ако при определени обстоятелства състоянието на затлъстяване на работник или служител води до ограничения, произтичащи по-конкретно от физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на това лице в професионалния живот наравно с останалите работници, и ако тези ограничения са трайни, това състояние попада в обхвата на понятието „увреждане“ по смисъла на Директивата. Това би било така, по-специално ако затлъстяването на работника или служителя е пречка за такова участие поради ограничена мобилност или настъпването у това лице на патологии, които му пречат да изпълнява служебните си задължения, или водят до затруднения при упражняване на професионалната му дейност.

Националната юрисдикция следва да определи дали затлъстяването на г-н Kaltoft може да се определи като „увреждане“.

 

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 183/14

Люксембург, 18 декември 2014 г.

Решение по дело C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), действаща от името на Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), действащо от името на Billund

Kommune

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар