Държавен вестник бр. 107 от 24.12.2014 г.

Държавен вестник, брой 107 от 24.12.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германияза решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко“ ООД – София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и „Kl sters Beteiligungsgesellschaft mbH“ – Кемпен, Германия
ЗАКОН за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за собствеността
ЗАКОН за изменение на Закона за собствеността
ЗАКОН за собствеността
ЗАКОН за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за здравето
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за Българската банка за развитие
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за особените залози
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 от 22.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 от 22.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 от 22.12.2014 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 от 22.12.2014 г. за преобразуване на национални музеи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 на МС от 23.07.2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 22.12.2014 г. за изменение на Постановление № 233 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 31.07.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 от 22.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 от 22.12.2014 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444 от 22.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 от 22.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1679 от 23 декември 2014 г. за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец

 

Вашият коментар