Държавен вестник бр.106 от 23.12.2014 г.

Държавен вестник, брой 106 от 23.12.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422 от 18.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 от 18.12.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424 от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425 от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 от 18.12.2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 от 18.12.2014 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428 от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 от 18.12.2014 г. за изменение на Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на дирекция „Политика по въоръженията“ за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 на МС от 26.01.1999 г. за създаване на Национално кодификационно бюро за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431 от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван заси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432 от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433 от 18.12.2014 г. за изменение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434 от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 от 19.12.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436 от 22.12.2014 г. за допълнение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки, приета с Постановление № 157 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

Министерство на младежта и спорта

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Румъния

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-995 от 13.12.2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-1010 от 16.12.2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 от 12.12.2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 от 16.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2019 от 9.11.2006 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“
НАРЕДБА № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“
НАРЕДБА № 41 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска паразитология“
НАРЕДБА № 5 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“
НАРЕДБА № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“
НАРЕДБА № 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургияи лицево-челюстна хирургия
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
НАРЕДБА № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА № 42 от 8.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
НАРЕДБА № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
НАРЕДБА № 15 от 28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
НАРЕДБА № 2 от 6.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“
НАРЕДБА № 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Министерство на земеделието и храните
министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната
НАРЕДБА № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната

Министерство на образованието и науката

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 2 от 2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет „Религия“
ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет „Религия“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1 декември 2014 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1639 от 22 декември 2014 г. за удължаване на срока за реализация на пури и пурети, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), и цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари), пред¬назначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1624 от 14.12.2009 г.

 

Вашият коментар