Държавен вестник бр. 105 от 19.12.2014 г.

Държавен вестник, брой 105 от 19.12.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за данък върху застрахователните премии
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за устройство на територията

Президент на републиката

УКАЗ № 288 за назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар 36

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 от 17.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417 от 17.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 от 17.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 от 17.12.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Министерство на земеделието и храните

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република

Министерство на вътрешните работи
министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 8121З-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
НАРЕДБА № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Поправка

НАРЕДБА № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1419 от 4.12.2014 г. за утвърждаване на образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1420 от 4.12.2014 г. за утвърждаване образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1421 от 4.12.2014 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1422 от 4.12.2014 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1423 от 4.12.2014 г. за утвърждаване образец на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2015 г.

 

Вашият коментар