Държавен вестник бр. 105 от 19.12.2014 г.

Държавен вестник, брой 105 от 19.12.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за данък върху застрахователните премии
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за устройство на територията

Президент на републиката

УКАЗ № 288 за назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар 36

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 от 17.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417 от 17.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 от 17.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 от 17.12.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Министерство на земеделието и храните

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република

Министерство на вътрешните работи
министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 8121З-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
НАРЕДБА № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Поправка

НАРЕДБА № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1419 от 4.12.2014 г. за утвърждаване на образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1420 от 4.12.2014 г. за утвърждаване образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1421 от 4.12.2014 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1422 от 4.12.2014 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1423 от 4.12.2014 г. за утвърждаване образец на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2015 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив