Държавен вестник бр. 98 от 28.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 98 от 28.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за регионалното развитие
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за геодезията и картографията
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за управление на етажната собственост
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за защитените територии
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за инспектиране на труда
ЗАКОН за почвите
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
ЗАКОН за защита от шума в околната среда
ЗАКОН за българското гражданство
ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за държавните помощи
ЗАКОН за достъп до пространствени данни
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за измерванията
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за лечебните растения
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за убежището и бежанците
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ЗАКОН за Сметната палата
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
ЗАКОН за административните нарушения и наказания

Президент на републиката

УКАЗ № 275 за назначаване на Румяна Тодорова Митрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия със седалище в Осло

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 20.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звенаи на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 от 24.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Министерство на културата

НАРЕДБА № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
НАРЕДБА № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1374-ЕП от 24.11.2014 г. относно обявяване на Андрей Гришев Новаков за член на Европейския парламент от Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2015 г.

 

Вашият коментар