Държавен вестник бр. 96 от 21.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 96 от 21.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г. , изменена с Конвенцията за ревизия от 18.06.1992 г.
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 14.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущитеразходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Министерство на икономиката и енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
НАРЕДБА № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 712 от 06.11.2014 г. относно преразглеждане наложените на предприятията задължения за пре¬нос на радио- и телевизионни програми по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС

Поправка

КОНСУЛСКА конвенция между Република България и Грузия

 

Вашият коментар