Държавен вестник бр. 94 от 14.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 94 от 14.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
РЕШЕНИЕ за попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 05.11.2014 г. за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 05.11.2014 г. за допълнение на Постановление № 216 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 05.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 05.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 „Симитли – Разлог – Гоце Делчев – ГКПП Илинден“ в района на с. Градево при км 15+200
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 05.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалото лице при наводнението на територията на област Бургас
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 05.11.2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 06.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 06.11.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 06.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 06.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. , приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 06.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 06.11.2014 г. за приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна
МЕТОДИКА за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 от 06.11.2014 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 от 06.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 от 06.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 от 12.11.2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ № 748 от 05.11.2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

Министерствона транспорта, информационните технологии и съобщенията

MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и правителството на Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ на правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители
НАРЕДБА № 14 от 8.04.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-823 от 05.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2295 от 13.11.2012 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1355-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1356-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1357-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1358-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1359-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1360-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Трети изборен район – Варненски
РЕШЕНИЕ № 1361-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски
РЕШЕНИЕ № 1362-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1363-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 1364-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Трети изборен район – Варненски
РЕШЕНИЕ № 1365-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски
РЕШЕНИЕ № 1366-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски
РЕШЕНИЕ № 1367-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител във Втори изборен район – Бургаски
РЕШЕНИЕ № 1368-НС от 10.11.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 1370-НС от 12.11.2014 г. относно обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София

 

Вашият коментар