Държавен вестник бр. 92 от 07.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 92 от 07.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка със законодателни промени в областта на банковото дело

Президент на републиката

УКАЗ № 243 за възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 27.10.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 30.10.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 30.10.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 30.10.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училищав Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училищаи приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 30.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. , приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 на МС от 24.04.2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 30.10.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
ПРАВИЛНИК за вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 на МС от 25.07.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 31.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.изм. _
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 03.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 03.11.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 03.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Iз-701 от 2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация
НАРЕДБА № Iз-701 от 17.03.2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

 

Вашият коментар