Държавен вестник бр. 84 от 10.10.2014 г.

Държавен вестник, брой 84 от 10.10.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 233 за назначаване на бригаден генерал Петър Петков Петров на длъжността „Главен инспектор на Министерството на отбраната“ и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“ считано от 1 октомври 2014 г.
УКАЗ № 234 за назначаване на полковник Боян Наков Ставрев на длъжността „Командир на Националната гвардейска част“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“ считано от 1 октомври 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 02.10.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 02.10.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шeнгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 на МС от 13.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 02.10.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 02.10.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 03.10.2014 г. за изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 на МС от 11.08.2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 03.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на регионалните библиотекии на общински библиотеки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 03.10.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 на МС от 18.10.2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 03.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 03.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 03.10.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 06.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-617 от 26.09.2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им
НАРЕДБА № 8121З-648 от 01.10.2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № Iз-325 от 7.02.2011 г. за реда за употреба на помощни средства от полицейските органи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1300-НС от 09.10.2014 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1313-НС от 09.10.2014 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 1300-НС от 09.10.2014 г. на ЦИК за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1300-НС от 09.10.2014 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание

 

Вашият коментар