Държавен вестник бр. 72 от 29.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 72 от 29.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. за дейността на Школата по публични финанси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Института по публична администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 от 22.08.2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 22.08.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 22.08.2014 г. за допълнение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни консулски длъжностни лица, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА относно реда за назначаване и приемане на почетни консулски длъжностни лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 25.08.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г.
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 28.08.2014 г. за създаване на Енергиен борд
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Енергийния борд

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена акт
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
НАРЕДБА № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация
НАРЕДБА № 125 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови двуколесни и триколесни моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики
НАРЕДБА № 130 от 18.08.2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2014 г.

 

Вашият коментар