Държавен вестник бр. 69 от 19.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 69 от 19.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 208 за назначаване на Красимира Георгиева Медарова за служебен министър за организация на изборния процес
УКАЗ № 214 за отменяне на Указ № 208 от 8 август 2014 г. за назначаване на служебен министър за организация на изборния процес
УКАЗ № 208 за назначаване на Красимира Георгиева Медарова за служебен министър за организация на изборния процес
УКАЗ № 210 за назначаване на Eвгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой
УКАЗ № 211 за награждаване на академик Петя Иванова Василева с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 14.08.2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от 14.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението на територията на с. Враниловци, област Габрово, и гр. Мизия, област Враца, вследствие на обилните валежи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 14.08.2014 г. за изменение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Министерство на икономиката и енергетиката

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Комисията за развитие и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република

Министерство на вътрешните работи
Министерство на инвестиционното проектиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № I-167 от 2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторните превозни средства
НАРЕДБА № I-167 от 24.10.2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторните превозни средства

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Із-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното времена държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2453 от 4.12.2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 17 от 01.08.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“
НАРЕДБА № 40 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка ипредставяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти ихрани със защитени географски означения итрадиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и
НАРЕДБА № 6 от 5.05.2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Държавна агенция „държавен резерв и военновременни запаси“ при Министерския съвет

НАРЕДБА № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

 

Вашият коментар