Държавен вестник бр. 68 от 15.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 68 от 15.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерство на земеделието и храните

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерство на земеделието и храните
министерство на регионалното развитие

НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
НАРЕДБА № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции
НАРЕДБА № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продуктии химичните методи за проверка състава на козметичните продукти
НАРЕДБА № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари
НАРЕДБА № 15 от 2.07.2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 20 от 10.05.2001 г. за условията и реда, при които препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции
НАРЕДБА № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
НАРЕДБА № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите

 

Вашият коментар