Държавен вестник бр. 63 от 01.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 63 от 01.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 183 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур със седалище в Джакарта
УКАЗ № 184 за назначаване на Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако със седалище в Париж
УКАЗ № 189 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, на 12 октомври 2014 г.
УКАЗ № 197 за възлагане на парламентарната група на Движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 24.07.2014 г. за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2006 г.
ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 25.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 25.07.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 6.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство „Кричим“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за митниците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финанситеи за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 25.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 25.07.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
ПРАВИЛНИК за вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 28.07.2014 г. за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
РЕШЕНИЕ № 553 от 25.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Дядово“, разположено в землищата на с. Дядово и с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен, на „Инмат“ – ООД, София

Министерство на икономиката и енергетиката

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
НАРЕДБА № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за морско търговско корабоплаване

Министерство на здравеопазването

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането
НАРЕДБА № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Министерство на труда и социалната политика
министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Поправки

ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

Вашият коментар