Държавен вестник бр. 62 от 29.07.2014 г.

Държавен вестник, брой 62 от 29.07.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитиеи Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
РЕШЕНИЕ за приемане оставката на Министерския съвет

Президент на републиката

УКАЗ № 174 за назначаване на Петко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи
УКАЗ № 176 за награждаване на проф. д-р Меглена Петрова Ачкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 177 за утвърждаване на границите на община Сърница, област Пазарджик, с административен център гр. Сърница, включваща населените места: гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, и утвърждаване на нови граници на община Велинград, област Пазарджик, включваща населените места: гр. Велинград, с. Абланица, с. Алендарова, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Всемирци, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Грашево, с. Долна Дъбева, с. Драгиново, с. Кандови, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола
УКАЗ № 186 за възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство
УКАЗ № 187 за възлагане на Атанас Тодоров Мерджанов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 22.07.2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския спортен тотализатор
РЕШЕНИЕ № 285 от 09.05.2014 г. за административно-териториални промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. Сърница

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
НАРЕДБА № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 14 от 11.09.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена акт

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
НАРЕДБА № 2 от 27.09.2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 636 от 22.07.2014 г. относно допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
РЕШЕНИЕ № 633-МИ от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-00-185 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система „Професионални болести“ (ССПБ), версия 2014
ЗАПОВЕД № РД 07-210 от 12.11.2003 г. за утвърждаване на Статистическа система „Професионални болести“ (ССПБ)
ЗАПОВЕД № РД-07-00-186 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система „Трудови злополуки“ (ССТЗ), версия 2014
ЗАПОВЕД № РД-07-272 от 29.12.2001 г. за утвърждаване Статистическа система „Трудови злополуки“, Обща методология и Европейска статистика на трудовите злополуки
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2014 г.

 

Вашият коментар