Държавен вестник бр. 61 от 25.07.2014 г.

Държавен вестник, брой 61 от 25.07.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за потребителския кредит
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за предоставяне на финансови услуги от разстояние
ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗАКОН за защита на растенията
ЗАКОН за защита на растенията
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
ЗАКОН за пчеларството
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
ЗАКОН за народната просвета
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 10 от 15.07.2014 г. по конституционно дело № 4 от 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 11 от 10.07.2014 г. по конституционно дело № 2 от 2013 г.
ЗАКОН за управление на отпадъците
РЕШЕНИЕ № 12 от 17.07.2014 г. по конституционно дело № 10 от 2014 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 17.07.2014 г. по конституционно дело № 11 от 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 17.07.2014 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 17.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 17.07.2014 г. за изменение на Постановление № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 на МС от 13.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 18.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г. , одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 18.07.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 18.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 21.07.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 22.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 501 от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена акт
НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбранатаили структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

 

Вашият коментар