Държавен вестник бр. 60 от 22.07.2014 г.

Държавен вестник, брой 60 от 22.07.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 18.07.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военната полиция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Указ № 2242 за свободни зони
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Технически операции“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен фонд „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 6.10.2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
НАРЕДБА за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз
НАРЕДБА за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
НАРЕДБА за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
НАРЕДБА за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
НАРЕДБА за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
НАРЕДБА за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ № 499 от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Водицата“, разположено в землището на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, на „Пирин кам“ – ООД, гр. Гоце Делчев
РЕШЕНИЕ № 500 от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Лозята“, разположено в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, на „Вега – 3“ – ЕООД, гр. Септември

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № Iз-2525 от 14.12.2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
НАРЕДБА № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 632-НС от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание

 

Вашият коментар