Държавен вестник бр. 59 от 18.07.2014 г.

Държавен вестник, брой 59 от 18.07.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел
ЗАКОН за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган , действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.
ЗАКОН за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие от 25.10.2012 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 10.07.2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 10.07.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 176 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 от 10.07.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
НАРЕДБА за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
НАРЕДБА за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 11.07.2014 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 11.07.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 11.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 11.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 14.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Министерство на финансите

ДОГОВОР ЗА ПОДПИСКА между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро, емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
ДОГОВОР ЗА ФИСКАЛНО АГЕНТСТВО между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро, емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
АКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро , емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.

Министерство на вътрешните работи

ПРОТОКОЛ между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Чешката република за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на Република България по време на активния туристически сезон

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 3 от 23.02.2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 15612 от 26.11.2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г.
НАРЕДБА № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 630-НС от 15.07.2014 г. за обявяване за избрана за народен представител в 29. Многомандатен изборен район – Хасковски, Цонка Илиева Каснакова-Иванова от листата на партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание на мястото на Георги Добрев Еленков

 

Вашият коментар