Държавен вестник бр. 56 от 08.07.2014 г.

Държавен вестник, брой 56 от 08.07.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 446 от 02.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Юрт дере“, участък „Калцит“, разположено в землището на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, на „Калцит“ – ООД, Димитровград
РЕШЕНИЕ № 459 от 03.07.2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 442 на МС от 7.07.2008 г. за одобряване прилагането на Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаван

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
НАРЕДБА № 48 от 11.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10965 от 18.07.2013 г. по административно дело № 3598 от 2012 г.
НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

 

Вашият коментар