Държавен вестник бр. 55 от 04.07.2014 г.

Държавен вестник, брой 55 от 04.07.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за откриване на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Президент на републиката

УКАЗ № 155 за награждаване на Борислав Димов Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 156 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, на 12 октомври 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 26.06.2014 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 26.06.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 26.06.2014 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 26.06.2014 г. за изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 2006 г.
ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 15.04.2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на елек
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 27.06.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбранатаи за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 27.06.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
НАРЕДБА за медицинската експертиза

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
НАРЕДБА № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение

 

Вашият коментар