Държавен вестник бр. 53 от 27.06.2014 г.

Държавен вестник, брой 53 от 27.06.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС за социално осигуряване
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за военната полиция
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за държавните такси
ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за защита на животните
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за чужденците в Република България
УКАЗ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство

Президент на републиката

УКАЗ № 150 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, на 12 октомври 2014 г.
УКАЗ № 151 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Руец, община Търговище, област Търговище, на 12 октомври 2014 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 17.06.2014 г. по конституционно дело № 6 от 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 23.06.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ № 413 от 20.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Голеш“, с. Изгрев, община Царево, област Бургас, на „Роксил“ – ООД, Бургас

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Министерство на регионалното развитие

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2892 от 27.02.2014 г. по административно дело № 12741 от 2012 г.
НАРЕДБА № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации, издадена от министъра на правосъдието
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 07.04.2014 г. по административно дело № 3754 от 2014 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 606-НС от 24.06.2014 г. за обявяване за избран за народен пред¬ставител в 7. многомандатен изборен район – Габровски, Петко Кънчев Тотев от листата на партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание на мястото на Томислав Пейков Дончев
РЕШЕНИЕ № 607-НС от 24.06.2014 г. за обявяване за избрана за народен представител в 3. многомандатен изборен район – Варненски, Даниела Йорданова Панайотова от листата на партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събраниена мястото на Емил Йорданов Радев
РЕШЕНИЕ № 608-НС от 24.06.2014 г. за обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен изборен район – Пазарджишки, Сергей Манушов Кичиков от листата на партия „Движение за права и свободи“ в 42-то Народно събрание на мястото на Искра Димитрова Михайлова-Копарова

 

Вашият коментар