КЗК санкционира „Топлофикация София“ ЕАД

изтеглен файлС Решение № 641/14.05.2014г., Комисията за защита на конкуренцията установи, че Топлофикация София ЕАД е извършило злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост в гр. София и да засегне интересите на потребителите в нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията.

 

Производството е образувано с решение за самосезиране, в което са изложени аргументи във връзка с евентуално извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗК от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия при формирането на цените на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в етажна собственост и информация от Върховна административна прокуратура. В рамките на производството бе извършена и проверка от страна на служители на КЗК в офисите на Топлофикация София ЕАД, Иста България ЕООД и Техем Сървисис ЕООД.

От направения икономически и правен анализ Комисията установи, че налагането от страна на Топлофикация София ЕАД на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите, като води до по-ниско качество на услугата и лишава потребителите от възможността да изберат доставчик въз основа на цената.

Според КЗК налагането на необосновани цени води до поставяне в неравностойно положение на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия по отношение на техните разходи и нормата на възвращаемост и уврежда интересите на потребителите на топлинна енергия.

Решението може да бъде обжалвано пред  Върховния административен съд.

 

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300040423

Вашият коментар