Европейският съд отмени директивата за трансграничения обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения

EuroСъдът в Люксембург отменя директивата за трансграничения обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.Правните последици на директива се запазват за срок, който не може да бъде по-дълъг от една година.

 
 
На 19 март 2008 г. Комисията представя на Парламента и Съвета предложение за директива, което по същество цели улесняване на трансграничния обмен на информация относно някои пътнотранспортни нарушения, като и на трансграничното изпълнение на свързаните с тези нарушения санкции. Това предложение се основава на компетентността на Съюза в областта на безопасността на транспорта[1]. На 25 октомври 2011 г. Парламентът и Съветът приемат Директива 2011/82, но приемат, че правното и основание е компетентността на Съюза в областта на полицейското сътрудничество[3]. Тъй като счита, че директивата е приета на неправилно правно основание, Комисията подава настоящата жалба за отмяна до Съда. Директивата установява процедура за обмен на информация между държавите членки относно осем пътнотранспортни нарушения (несъобразена скорост, неизползване на предпазен колан, преминаване на червена светлина, управление в нетрезво състояние, управление под въздействието на наркотични вещества, неизползване на предпазна каска, движение в забранена лента и незаконно използване на мобилен телефон или друго средство за комуникация по време на управление). По този начин държавите членки получават достъп до национални данни за регистрацията на превозни средства в други държави членки, така че да установят лицето, което носи лична отговорност за нарушението.

В постановеното днес решение Съдът припомня, че трябва да се разгледа целта, както и съдържанието на директивата, за да се определи дали тя е можела да бъде валидно приета на основание на полицейското сътрудничество. Що се отнася до целта на директивата, Съдът приема, че нейната основна или преобладаваща цел е подобряването на пътната безопасност: всъщност, макар директивата действително да установява система за трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, безспорно е, че тази система е установена именно за да може Съюзът да преследва целта за подобряване на пътната безопасност. Що се отнася до съдържанието на директивата, Съдът обявява, че системата за обмен на информация между компетентните органи на държавите членки представлява средството, чрез което директивата преследва целта за подобряване на пътната безопасност. Всъщност, мерките, целящи подобряване на пътната безопасност, попадат в областта на транспортната политика. От това Съдът прави извод, че с оглед както на нейната цел, така и на съдържанието и директивата представлява мярка, която допринася за подобряване на безопасността на транспорта, и че следователно е трябвало да бъде приета на това основание. Освен това съдът пояснява, че директивата не е пряко свързана с целите на полицейското сътрудничество, доколкото те се отнасят до развитието на единна политика по въпросите на убежището, имиграцията и контрола на външните граници, от една страна, и предотвратяването на престъпността, расизма и ксенофобията, от друга страна.

След като решава да отмени директивата поради тези съображения, Съдът разглежда правните последици от отмяната във времето, в съответствие с искането на Комисията. В това отношение Съдът обявява, че с оглед на важността на преследваните с директивата цели в областта на подобряването на пътната безопасност, отмяната на тази директива без запазване на правните и последици може да се отрази неблагоприятно върху осъществяването на политиката на Съюза в областта на транспорта. Освен това Съдът взема предвид, че срокът за транспониране на директивата в националното право е изтекъл на 7 ноември 2013 г. При тези обстоятелства Съдът счита, че са налице съществени съображения за правна сигурност, които обосновават запазването на правните последици на директивата до влизането в сила в разумен срок, който не може да бъде по-дълъг от една година считано от датата на постановяване на съдебното решение, на нова директива, почиваща на правилното правно основание (а именно безопасността на транспорта).

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 69/14

Люксембург, 6 май 2014 г.

Решение по дело C-43/12 Комисия/Парламент и Съвет

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар