Държавен вестник бр. 43 от 23.05.2014 г.

Държавен вестник, брой 43 от 23.05.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 120 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, на 12 октомври 2014 г.
УКАЗ № 121 за пренасрочване на насрочения с Указ № 115 от 8 май 2014 г. частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, на 12 октомври 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 13.05.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 14.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 14.05.2014 г. за допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 15.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите
НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър

 

Вашият коментар