Държавен вестник бр. 42 от 20.05.2014 г.

Държавен вестник, брой 42 от 20.05.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 10.05.2014 г. за изменение на Постановление № 313 на Министерския съветот 2004 г. за създаване на Национален съветпо равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съветпо равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 10.05.2014 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 13.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 13.05.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 166 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 15.05.2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
НАРЕДБА за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 189 от 24.04.2014 г. за изменение на Националния номерационен план
НАЦИОНАЛЕН НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕШЕНИЕ № 215 от 09.05.2014 г. за изменение на Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1285 на КРС от 10.10.2007 г. за технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

УСТАВ за войсковата служба на въоръжените сили на Република България

 

Вашият коментар