Държавен вестник бр. 37 от 29.04.2014 г.

Държавен вестник, брой 37 от 29.04.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 78 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Помен, община Две могили, област Русе, на 8 юни 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 24.04.2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 24.04.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 25.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 25.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 25.04.2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 25.04.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 31.03.2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 223 от 24.04.2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаи за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 802 на МС от 4.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № IЗ-849 от 17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
НАРЕДБА № 2727 от 16.11.2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността „кинезитерапия“
НАРЕДБА № 4 от 6.04.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността „кинезитерапия“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 16747 от 14.12.2013 г. по административно дело № 10123 от 2013 г.
НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2014

 

Вашият коментар