Държавен вестник бр. 31 от 04.04.2014 г.

Държавен вестник, брой 31 от 04.04.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 27.03.2014 г. по конституционно дело № 2 от 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 28.03.2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 на МС от 30.06.2006 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 31.03.2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 01.04.2014 г. за приемане на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.
НАРЕДБА за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.

Министерство на икономиката и енергетиката

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
НАРЕДБА № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучениена кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучениена кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумени
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 14249 от 03.11.2011 г. по административно дело № 868 от 2011 г.
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 33-НС от 30.03.2014 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга – удостоверение за избран за народен представител

 

Вашият коментар