Държавен вестник бр. 30 от 01.04.2014 г.

Държавен вестник, брой 30 от 01.04.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Евро¬пейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 21.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 21.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 21.03.2014 г. за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г.
МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 21.03.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Министерство на външните работи

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема

Министерство на регионалното развитие
министерство на инвестиционното проектиране
министерство на икономиката и енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища
НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на сред

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Министерство на финансите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
НАРЕДБА № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 23-НС от 28.03.2014 г. за обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен изборен район – София, Биляна Йорданова Бекова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Иван Йорданов Божилов

 

Вашият коментар