Отговор на МТСП относно изплащане на обезщетение при пенсиониране

imagesОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

Трябва да се начисли обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, за прекратяване на трудовото правоотношение поради достигане на пенсионна възраст. Трябва ли да се включи и изработения нощен и празничен труд?

 


 

Отговор на МТСП от 21.02.2014 г. във връзка с чл. 228 от Кодекса на труда

Съгласно чл228, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел, в т. ч. и по чл. 222, ал. 3, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл228 от Кодекса на труда се включват: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса натруда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодексана труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Според чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. В случай, че лицето всеки месец е получавало допълнително възнаграждение за нощен труд, т. е. той има постоянен характер, мнението ни е, че същото би следвало да се включи в брутното трудово възнаграждение при определяне на обезщетението по чл. 177 от КТ.

Вашият коментар