Държавен вестник бр.27 от 25.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 27 от 25.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
ЗАКОН за кредитните институции
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда
КОДЕКС на труда
КОДЕКС за социално осигуряване
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 11.03.2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 14.03.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 на МС от 20.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда48
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 17.03.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 17.03.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Министерство на външните работи

ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЯ от 12.08.1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война

Министерство на икономиката и енергетиката
министерство на регионалното развитие

НАРЕДБА № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициранена сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране
НАРЕДБА № РД-16-348 от 2.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи навписване в регистъра налицата, извършващи сертифициране насгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване наинформация от регистъра, условията и реда за придобиване на

Българска народна банка

НАРЕДБА № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
НАРЕДБА № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи
НАРЕДБА № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2936-НС от 20.03.2014 г. за обявяване за избран за народен представител в 25. многоман¬датен изборен район – София, Иван Йорданов Божилов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Доброслав Дилянов Димитров

 

Вашият коментар