Парламентът прие на второ четене промените в ДОПК, свързани с реда на погасяване на задълженията

44582peqpzy250dНародните представители приеха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С тях се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране. Изменението в ДОПК е внесено от Йордан Цонев.

 

Длъжникът ще заявява вида на задълженията, които ще погаси до започване на принудителното им събиране. Задълженията, които погасява са разделени на дългове за данъци и други задължения за централния бюджет; за здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК; за задължителни осигурителни вноски за социално-осигурителните фондове, администрирани от НОИ; за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

С постъпилата сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно. Внесените по сметки на НАП суми за бюджета на НЗОК и за социалноосигурителните фондове, администрирани от НОИ, се превеждат ежедневно по сметка на двете институции, приеха депутатите.

Определен е и редът, по който се погасяват задължения, съществуващи до влизането в сила на този закон. Промените в ДОПК са изготвени заради Решение 2 от 4 февруари 2014 г. на Конституционния съд за обявяването на противоконституционни на част от текстовете в кодекса. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване с цел запазване на правата на самоосигуряващите се лица и на здравно осигурените лица да посочват кое от задълженията си погасяват.

Вашият коментар