Oбществени консултации по проект на Концепция за осигуряване на прилагането на чл.9 от Конвенцията на ООН

OONС изложените промени в проекта на Концепция за осигуряване на прилагането на чл.9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се целят подобряването и усъвършенстването на правната рамка с оглед повишване достъпността на архитектурната среда както за хората с увреждания, така и за всички граждани в страната.

 

 

В следствие на измененията на действащите законови разпоредби следва да се създадат необходимите условия за изпълнение на изискванията на чл. 9 от Конвенцията, като на хората с увреждания се предоставят възможности да участват пълноценно във всички аспекти на живота.

Проектът на Концепцията за осигуряване на прилагането на чл.9 от Конвенцията предвижда извършване на изменения и/или допълване на нормативни актове, както и на подзаконови нормативни актове като Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за устройство на територията, Закона за защита от дискриминация, Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Подобренията трябва да обхващат и съществуващите към момента сгради и съоръжения в експлоатация и качеството на контрола за спазване на нормативните изисквания за достъпност. С проекта се предлага и въвеждането на ясен законов механизъм за мониторинг на изградената достъпна архитектурна среда за сградите за обществено обслужване.
 
 
Източник Български център за нестопанско право

Вашият коментар