ЕК представи доклад за търговията между държавите членки в областта на застрахователното право

изтеглен файлЕкспертна група, създадена от Европейската комисия, за да проучи препятствията пред търговията между държавите членки в областта на застрахователното право (IP/13/74), представи днес подробния си доклад. В доклада се констатира, че различията в законодателствата в областта на договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане на застрахователни продукти, като увеличават разходите, създават правна несигурност и затрудняват потребителите и предприятията при сключването на застраховки в други държави — членки на Европейския съюз (ЕС).

 

Понастоящем на гражданин, който се мести да работи в друга държава от ЕС, може да се наложи да сключи нова автомобилна застрахователна полица или да срещне проблеми с признаването на осигурителните си права по частен пенсионен план, към който е записан в държавата си на произход. По подобен начин на дружествата с клонове в няколко държави от ЕС може да се наложи да сключат отделни полици при различни условия в различните страни вместо една обща полица за цялата им дейност в ЕС. Европейската комисия сега ще предприеме последващи действия по доклада чрез консултация с потребители, предприятия и застрахователния сектор относно възможни решения.

„Повече от 20 години след изграждането на единния ни пазар трансграничната търговия в застрахователния сектор далеч не е безпроблемна,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Реалността е следната: само ограничен брой потребители могат да купуват застрахователни продукти в други държави, като само 0,6 % от всички застрахователни премии за моторни превозни средства и 2,8 % от застрахователните премии за имущество се предлагат за целия ЕС. Днешният доклад на експертната група показва, че някои от тези проблеми произтичат от различията в договорното право. Съществува значителен потенциал в предлагането на трансгранични застрахователни продукти. Нека се уверим, че правим най-доброто, за да го използваме. Това е от съществено значение за поддържане на конкурентната позиция на водещите застрахователи на ЕС на световния пазар.“

На Експертната група по застрахователно договорно право беше възложена задачата да установи дали и в каква степен различията в договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане и ползване на застрахователни продукти. Съставена от 20 членове с различен трудов опит от 12 държави членки, Експертната група проведе десет срещи през 2013 г. и 2014 г.

Основните констатации в доклада са:

За много застрахователни продукти в областта на животозастраховането, автомобилното застраховане и застраховането за гражданската отговорностзастрахователните компании трябва да адаптират своите договори към правилата на държавата, в която е установен притежателят на полицата. Това означава, че те трябва да изготвят нови договори, за да спазят например правилата за предоставяне на преддоговорна информация.

Различията в договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане на застрахователни продукти. Те увеличават разходите по трансграничното предоставяне на застраховки, създават правна несигурност и затрудняват значително потребителите и предприятията при сключването на застраховки в други държави членки.

Установено е, че пречките, произтичащи от договорното право, съществуват предимно в сектора на животозастраховането, както и в други области, като например застраховането за гражданска отговорност и автомобилното застраховане. В доклада се констатира, че е по-малко вероятнода възникнат проблеми на пазарите за застраховки на големи рискове, ако те са свързани с търговия или определени застраховки за по-големи компании, като например тези в областта на транспортното застраховане.

На 11 октомври 2011 г. Европейската комисия предложи незадължително общо европейско право за продажбите, с което да се даде тласък на търговията и да се предложи по-голям избор на потребителите в области извън финансовите услуги (IP/11/1175MEMO/11/680). На 21 септември 2011 г. заместник-председателят Вивиан Рединг се срещна с ръководители на европейски застрахователни компании, за да сложи началото на диалог със застрахователния сектор (MEMO/11/624).

На 31 януари 2013 г. Комисията създаде експертна група (IP/13/74) в отговор на тази среща и на изразените от заинтересованите страни опасения по време консултацията по „Зелената книга относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия“, която предшестваше предложението (IP/10/872). По-специално, представителите на застрахователния бизнес посочиха, че понастоящем е невъзможно да се предлагат еднакви в целия ЕС застрахователни продукти, които се основават на единна европейска правна рамка. Те отбелязаха, че различията в застрахователното договорно право пораждат допълнителни разходи и правна несигурност в трансграничната търговия със застрахователни продукти.

Впоследствие Европейският парламент прикани Комисията да проучи по-подробно ситуацията в застрахователния сектор (Резолюция на ЕП 2011/2013/(INI)).

Експертната група по застрахователно договорно право събра ключови заинтересовани страни, включително доставчици на застрахователни услуги, представители на потребителите и предприятията в качеството им на ползватели, представители на академичните среди и юристи, определени след конкурсна процедура за подбор. Тя се срещаше ежемесечно.

Вашият коментар