Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2014 г.

Държавен вестник, брой 17 от 28.02.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 19.02.2014 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 19.02.2014 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
НАРЕДБА за осигурителните каси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г.
НАРЕДБА за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
НАРЕДБА за трудоустрояване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 20.02.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 20.02.2014 г. за допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
РЕШЕНИЕ № 98 от 20.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Бунилото“, участъци „Бунилото-изток“ и „Бунилото-запад“, разположено в землището на с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив, на „Еолит“ – ООД, Пловдив

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. от Конвенцията те са в сила от 01.01.2012 г. за всички държави – страни по Конвенцията, които не са изразили възражение по процедурата на мълчаливо съгласие, включително и по отношение на Република България)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТОпо трансформацията относно функционалните им отношения, касаещи Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Поправки

ДОГОВОР между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
КОНВЕНЦИЯ за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2014

 

Вашият коментар