КЗК наложи санкционя на „Билла България“ ЕООД за нелоялна конкуренция

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на „Билла България” ЕООД санкция в размер на 483 077 лв. за заблуждаваща реклама във връзка с провеждане на рекламна кампания „Гаранция Clever най-ниска цена”.
В решението си Комисията постановява прекратяване на установеното нарушение и неговото незабавно изпълнение в тази му част. Също така Комисията разпорежда в едноседмичен срок от влизане в сила на решението „Билла България” ЕООД да го огласи за своя сметка в два национални ежедневника.

 

Решението е постановено по образувани обединени производства № КЗК-1038/2013 и № КЗК-1421/2013. Първото производство е образувано по искане на Сдружение „Произведено в България-Съюз на малкия и среден бизнес”. Другото производство е образувано служебно с решение на Комисията  по повод сигнал на потребител за извършени нарушения в рамките на същата рекламна кампания. Производствата по двете преписки са обединени в общо производство.
В хода на производството Сдружение „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес” оттегли искането си срещу Билла и поиска прекратяване на производството, с оглед на което Комисията в решението си прекрати същото в тази му част.
 
В хода на проучването се установи, че при реализиране на рекламна кампания „Гаранция Clever   най-ниска цена” са извършени нарушения на забраната за заблуждаваща реклама и по конкретно нарушения, които се отнасят до цената на предлаганите стоки (чл. 32, ал. 2, т. 2 от ЗЗК).
 
На първо място, основното мото на  кампанията: „Гаранция Clever   най-ниска цена” има заблуждаващ характер  и е налице противоречие между рекламното послание и Официалните условия, при които същата се провежда,  доколкото се допуска потенциалната възможност, продукти Clever да се предлагат на реално по-високи цени спрямо сравними продукти в други търговски вериги. В такъв случай цената на продукт Clever не е задължително да бъде намалена под цената на сравнимия продукт. Същевременно,  в хода на проучването се доказа, че дори при наличие на по-ниски цени на сравними продукти, „Билла България” ЕООД не винаги намалява цената на съответните продукти Clever до нивото на сравнимите такива, предлагани в една от осемте търговски вериги, посочени в Официалните правила. Констатират се случаи, в които при извършвания от Билла България ЕООД мониторинг на цените на сравними продуктите в осемте търговски вериги се установява наличие на по-ниска цена на сравним продукт, но в рекламните брошури за съответния период продуктите  Clever се обявяват на цени, които са по-високи;  случаи, в които нееднократно се установява по-ниска цена на сравними продукти, но въпреки това цената на съответния продукт Clever не е намалена  или случаи, в които продукти се предлагат на констатирата по-ниска цена, но в брошури за по-късни периоди.
 
В този смисъл, КЗК приема, че рекламната кампания създава риск от въвеждане в заблуждение на потребителите, у които се създава погрешното впечатление, че закупувайки продукт Clever винаги ще заплатят най-ниските цени за тях, спрямо сравними продукти в други конкурентни търговски вериги.
 
Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес:
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300038858.

Вашият коментар