Държавен вестник бр. 9 от 31.01.2014 г.

aДържавен вестник, брой 9 от 31.02.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на членове на Комисията за финансов надзор

Президент на републиката

УКАЗ № 9 за назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Черна гора
УКАЗ № 12 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от ХLIІ Народно събрание на 16 януари 2014 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 21.01.2014 г. за изменение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 23.01.2014 г. за увеличаване разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 23.01.2014 г. за допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно сътрудничество във военната област
ПРОТОКОЛ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи Виенския документ от 2011 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги

Патентно ведомство на Република България

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жении за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жении за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2014 г.

 

Вашият коментар