Държавен вестник бр. 8 от 28.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 8 от 28.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 3 за освобождаване на Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания
УКАЗ № 4 за назначаване на Руси Боголюбов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
НАРЕДБА за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 25.06.2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 21.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за секретните патенти

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество
ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество
СПОРАЗУМЕНИЕ за основаването на Международна инвестиционна банка
НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1610 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1612 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.

 

Вашият коментар