fbpx

Държавен вестник бр. 8 от 28.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 8 от 28.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 3 за освобождаване на Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания
УКАЗ № 4 за назначаване на Руси Боголюбов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
НАРЕДБА за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 25.06.2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 21.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за секретните патенти

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество
ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество
СПОРАЗУМЕНИЕ за основаването на Международна инвестиционна банка
НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1610 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1612 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg