Държавен вестник бр. 6 от 21.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 13.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.(Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“)

Министерство на регионалното развитие

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“)
ФИНАНСОВ ДОГОВОР между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“)

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № Із-2699 от 30.12.2013 г. на МВР за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР
ЗАПОВЕД № Із-2121 от 23.10.2013 г. относно определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР
ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система
ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система
ЗАПОВЕД № РД-07-431 от 14 декември 2013 г. и № ЗЦУ-1482 от 14 декември 2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване на образци на съответните формуляри

 

Вашият коментар