Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2014 г.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 10.01.2014 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация

Министерство на икономиката и енергетиката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 10 от 20.12.2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-431 от 14 декември 2013 г. и № ЗЦУ-1482 от 14 декември 2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване на образци на съответните формуляри
нов
нов
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, към Апелативния съд – София, за 2014 г.

Вашият коментар