Държавен вестник бр. 3 от 10.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на финансите

ДОГОВОР за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
ДОГОВОР за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
ДОГОВОР за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията

Министерство на здравеопазването

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2013 г.
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
НАРЕДБА № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Национална здравноосигурителна каса

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
ДОГОВОР № РД-НС-01-5 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между Националната здравно- осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
МЕТОДИКА за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
НАРЕДБА № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7357 от 30 май 2013 г. по административно дело № 2445 от 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените намедицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при съдебен район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Разград, и Административния съд – Разград, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Добрич, и Административния съд – Добрич, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съ¬дебната власт за съдебен район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, при Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Шумен, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Административния съд – Шумен, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.

 

Вашият коментар