ВАС се произнесе относно „Исторически летищен комплекс „Божурище“

33031-Court_HammerС Решение № 16042 от 03.12.2013 г., постановено по адм.дeло 11023/2013 г. по описа на петчленен състав – Първа колегия на Върховния административен съд е оставено в сила решение № 5819/24.04.2013 г., постановено по адм.д. 16054/2011 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение, с което е отменена Заповед № РД9Д – 0002/05.07.2010 г. на Министъра на културата за деклариране на недвижим обект: „Исторически летищен комплекс „Божурище“, землището на с. Гурмазово, община Божурище, с предварителна класификация „Групова урбанистична и историческа културна ценност- комплекс“ и предварителна категория „национално значение“.

 

Заповедта на Министъра на културата за определяне на предварителна квалификация е отменена поради допуснати съществени нарушения при издаването й, включително неуведомяване на заинтересовани лица и неясен териториален обхват на обекта на временната защита. Петчленният състав на ВАС се е мотивирал, че при разглеждането е решаването на спора пред тричленния състав на Върховния административен съд са съобразени задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в решение №16379/12.12.2011 г., постановено по адм.д. № 9775/2011 г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав – Първа колегия.

С решението на петчленния съдебен състав е разпоредено връщане на преписката на Министъра на културата, който е компетентния орган за провеждане на цялата процедура по предоставяне на статут на недвижима културна ценност, част от която се явява отменената заповед за деклариране.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете в системата Apis Web

Вашият коментар