ЕК прие нов регламент относно минималната помощ в първичното селскостопанско производство

635064836558141250добитъкЕвропейската комисия прие регламент, с който се цели определяне на по-висок таван и уточняване на определението за минимална помощ (помощ de minimis), за която може да се смята, че не представлява държавна помощ. Досега, по силата на Регламент (ЕО) № 1535/2007, се считаше, че помощта, която не надвишава 7 500 евро на бенефициер за период от три бюджетни години, нито определения за всяка държава членка таван от 0,75% от стойността на селскостопанското производство, не нарушава или не застрашава конкуренцията.

 

Има още

Държавен вестник бр. 108 от 17.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 108 от 17.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

ЕС финансира иновации в областта на железопътния транспорт

images (1)Европейската комисия одобри новото публично-частно партньорство „Shift2Rail“ за инвестиции в размер на около 1 млрд. евро в научни изследвания и иновации, чиято цел е превозване на повече пътници и товари по европейските железопътни линии, предадоха от пресцентъра на Комисията. Железопътният транспорт е сред най-ефективните и благоприятни за климата видове транспорт. В момента обаче по европейските ж. п. линии ежегодно се извършват само 10 % от товарните превози и 6 % от пътническите превози.

 

Има още

СГП внесе обвинителен акт срещу бившия секретар на Министерски съвет

photo_verybig_778240Днес, 16 декември 2013г., Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Росен Желязков – бивш главен секретар на Министерски съвет (МС) на Република България за престъпление по служба (чл. 282 ал.2 пр.2 вр. ал.1 от НК).

 

 

 

Има още

Ново ТР относно обезщетение на работник при недопускането му на работа

33031-Court_HammerСпоред върховния касационен съд обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение, получено преди незаконното уволнение като същото не може да бъде по-малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за периода на недопускането на работа.

 

 

Има още

Омбудсманът иска ускоряване на процеса на унифициране на правилата за изплащане на рентни суми за ползването на т. нар. бели петна в земеделските масиви

ombudsman080112Омбудсманът изрази принципната си подкрепа на предприетата по негова препоръка инициатива на Министерството на земеделието и храните да се унифицират правилата за изплащане от общините на рентните суми на собствениците на земеделски земи, включени по административен ред в масиви за ползване от трети лица на основание чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – т. нар. бели петна, предадоха от пресцентъра на институцията.

 

Има още

ВКС реши: Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални нарушения

33031-Court_HammerВърховният касационен съд реши следното:
1. При проверка на правилността на първоинстанционното решение въззивният съд може да приложи императивна материалноправна норма, дори ако нейното нарушение не е въведено като основание за обжалване. Въззивната инстанция не е ограничена от посоченото във въззивната жалба, когато следи служебно за интереса на някоя от страните по делото или за интереса на родените от брака ненавършили пълнолетие деца при произнасяне на мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата и ползването на семейното жилище.
2. Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални нарушения при докладване на делото. В случай, че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи даване на указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания.

Има още

Държавен вестник бр. 107 от 13.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 107 от 13.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Решение на съда на ЕС относно двойките с хомосексуална ориентация

imagesСлужител, който сключва граждански пакт за солидарност с партньор от същия пол, трябва да има право на същите предимства като предоставяните на колегите му при встъпването им в брак, когато сключването на брак е забранено за двойките с хомосексуална ориентация.
Отказът да му се признае право на тези предимства представлява пряка дискриминация, основана на сексуалната ориентация.

 

Има още

Приеха Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

images (1)Правителството прие Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. В нея са предвидени механизми за прилагане изискванията на Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.

Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на целите: до 31.12.2016 г. – не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2020 г. – не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2025 г. – не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Има още