ЕК предлага нови разпоредби за защита срещу кражба на търговска информация

thumb_main_crime4_2Европейската комисия предложи нови разпоредби за защита срещу незаконно придобиване, използване и разгласяване на неоповестена ноу-хау и търговска информация (търговски тайни). С предложената директива се въвежда общо определение за понятието „търговски тайни“ и се предвиждат средства, с които жертвите на злоупотреба с търговска тайна могат да потърсят правата си, предадоха от пресцентъра на Комисията.

 

Така ще бъде улеснена работата на националните съдилища, които разглеждат дела за присвояване на поверителна търговска информация — те ще могат да се произнасят за отстраняване от пазара на продукти, при които има нарушаване на разпоредбите за търговската тайна, а за потърпевшите от незаконни действия ще бъде по-лесно да получат обезщетение.

В съвременната икономика на знанието възможността на дружествата да въвеждат иновации и да бъдат конкурентоспособни може сериозно да пострада, ако дадена поверителна информация е открадната или използвана неправомерно. Според неотдавнашно проучване1 през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна. Според друго скорошно проучване2 този брой постоянно нараства — през 2013 г. за извършена кражба на информация съобщават 25 % от дружествата в сравнение с 18 % през 2012 г.

В различните държави от ЕС се наблюдават значителни различия в действащото законодателство относно защитата срещу присвояване на търговски тайни. В някои държави няма конкретни разпоредби за тези въпроси. За предприятията е трудно да разберат как действа системата в другите държави членки, както и да осъществят необходимите контакти, а когато се окажат жертва на присвояване на поверителна ноу-хау, те не са склонни да заведат дело, тъй като не са сигурни, че поверителността на търговските им тайни ще бъде запазена по време на съдебното производство. Действащата в момента разпокъсана уредба има неблагоприятно въздействие върху трансграничното сътрудничество между бизнеса и научноизследователската общност. Освен това тя е основен препъникамък за ролята на единния пазар на ЕС като двигател за иновации и икономически растеж.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „За жалост днес киберпрестъпността и промишленият шпионаж са част от ежедневието на предприятията в Европа. Трябва да се стремим законодателството ни да е в крак с времето, а стратегическите активи на дружествата ни — да бъдат надеждно защитени от кражби и злоупотреби. Защитата на търговските тайни има и по-широки измерения. Настоящото предложение има за цел да се вдъхне повече доверие у предприятията, авторите на идеи, научните работници и новаторите в съвместните проекти за иновации в рамките на вътрешния пазар. Вече няма да им се налага да се притесняват да инвестират в развитие на нови знания заради опасността от кражба на търговски тайни. Това е още една стъпка в усилията на Комисията да се осигури нормативна уредба, благоприятстваща иновациите и интелигентния растеж.“

Заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни добави: „Защитата на търговските тайни е особено важна за малките предприятия в ЕС, които още не са се утвърдили на пазара. При тях търговските тайни са с по-осезаемо значение, отколкото при големите дружества. Отчасти това е заради разходите за патентоване и защита срещу нарушение на правата за интелектуална собственост. Разкриването на търговска тайна или възлово изобретение от конкурентите има пагубни последици за резултатите и бъдещото развитие на МСП. С това законодателство Комисията ще защити жизнеспособността на предприятията в ЕС и търговските им тайни, които са важна предпоставка за развитието им. “

С днешното предложение се цели да се предложи на предприятията необходимата закрила и добре работещи средства за правна защита, ако техните търговски тайни бъдат откраднати или използвани неправомерно. Наличието на надеждна, балансирана и хармонизирана система за опазване на търговските тайни ще предложи на предприятията и научните работници сигурна среда за създаване, споделяне и лицензиране на важна ноу-хау и технология в рамките на единния пазар. Освен това благодарение на нея ще бъде по-лесно да се ангажират за участие предприятия и научни работници от различни държави от ЕС по общи и съвместни проекти за иновации и научни изследвания.

По водещата инициатива „Съюз за иновации“ (IP/10/1288)— една от основните дейности по стратегията „Европа 2020“, Комисията пое ангажимент за създаване на благоприятна за иновациите среда. С оглед на това Комисията прие обхватна стратегия, с която да се гарантира безпрепятственото функциониране на единния пазар по отношение на интелектуалната собственост (IP/11/630). Стратегията обхваща и области на работа, допълващи правата върху интелектуалната собственост, като например търговските тайни.

Търговските тайни (наричани също така „поверителна търговска информация“ или „неоповестена информация“) се използват от предприятия от всякакъв мащаб във всички икономически сектори за защита на най-различна по вид информация, като например производствения процес на автомобилните гуми Michelin, рецептата за португалските „Pasteis de Belém“ (тарталети с яйчен крем), технологията и ноу-хауто за производството на самолетите Airbus и алгоритъма за търсене на Google. Търговските тайни са особено важни за по-малките предприятия, които не разполагат с човешките и финансовите ресурси за определяне, управление и прилагане на голям набор от права върху интелектуалната собственост.

За разлика от патентованите изобретения или нововъведения, защитени с авторски права, притежателят на търговска тайна, като например формула, бизнес процес, рецепта или пазарна идея, не е притежател на изключителното право върху създаването им. Поради това конкуренцията и други трети страни могат да откриват, разработват и да използват свободно същата формула. Търговските тайни са правно защитени само когато някой се е домогнал до поверителна информация с непозволени средства (например чрез кражба или подкуп).

Това означава, че търговските тайни се различават значително от правата върху интелектуалната собственост, които предоставят на притежателите си изключителни права. Въпреки това те трябва да бъдат защитени точно поради същите причини, които налагат съществуването на правата върху интелектуалната собственост: да насърчават иновациите, като гарантират на създателите им отплата за положения труд. С предложената директива това се постига, като на създателите на иновации се осигурява защита срещу недобросъвестни практики, насочени към неправомерно домогване до поверителна информация с цел използване наготово на новаторски решения, без това да налага разходи за научноизследователска дейност или обратен инженеринг.

Вашият коментар