Държавен вестник бр. 111 от 27.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 111 от 27.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за изменение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
РЕШЕНИЕ за избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 от 20.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 от 21.12.2013 г. за изменение на Постановление № 27 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 7.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 21.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община Септември за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от 21.12.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Перник за 2013 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Министерство на инвестиционното проектиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкциина строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкциина строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци

Министерство на правосъдието
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
НАРЕДБА № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Съдържание и справочник за 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2013 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2013 г.

 

Вашият коментар