Държавен вестник бр. 110 от 21.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 110 от 21.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 246 за повишаване на о.р. бригаден генерал Александър Панайотов Александров във висше военно звание в резерва „генерал-майор“
УКАЗ № 259 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, на 16 март 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 от 14.12.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 197 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката и енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за „Български пощи“ – ЕАД, и на общини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 от 14.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 за одобряване на допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за 2013 г. за осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални доплащания за животни
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 19.12.2013 г. за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 19.12.2013 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 на МС от 27.08.2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Републик
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на МС от 11.09.2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ за програмния период 200
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 на МС от 11.09.2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска република Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 на МС от 23.11.2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ за програмния перио
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 от 19.12.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 19.12.2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 19.12.2013 г. за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 19.12.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република Бъл¬гария и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз23
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз
Изменение към Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и отсамоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица69

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на финансите

ЗАПОВЕД № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. за утвърждаване наобразец на декларация по чл. 14 от Закона за местнитеданъци и такси за облагане с данък върху недвижимитеимоти81
ЗАПОВЕД № ЗМФ-2026 от 17.12.2008 г. утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата и по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества81
ЗАПОВЕД № ЗМФ-66 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили81
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1697 от 18.12.2012 г. за утвърждаване следните промени в образците на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси82

 

Вашият коментар